Informace – Proč se jít vzdělávat Pod buky

 

Principy školky Pod Buky

Respektování individuality dítěte

Rozvíjení poznávacích dovedností dítěte pod vedením kvalitních pedagogů

Rozvíjení představivosti a tvořivosti

Rozvíjení fyzických dovedností

Rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů

Rozvíjení správných hygienických a stravovacích návyků

Vedení k pozitivnímu přístupu k učení

Vedení k úctě k sobě, k úctě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu

Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

 

Další

Rozvoj předmatematické gramotnosti

Rozvoj předčtenářské gramotnosti

– příprava na čtení a psaní –logopedická průprava

Jazyková, literární a dramatická výchova

Dopravní výchova

Výchova ke zdraví

Polytechnická výchova

Enviromentální výchova

Grafomotorická průprava

Práce s digitálními médii (interaktivní panel, tablet, fotoaparát)